Ny birao am-perin’asa SLK 2020-2021:

Filoha
Président
Claude Andrianifalisarisoa
Filoha mpanampy
Vice Président
Aina Andrianarisoa
Mpitahiry vola
Trésorier
Tsitola Rabetokotany
Mpitantsoratra
Secrétaire
Iandry Rakotomalala
Mpanolotsaina
Conseiller
Fidy Rakotoasitera
Mpanolotsaina
Conseiller
Liva Raobelina