Ny birao am-perin'asa SLK 2024 -2026:

Filoha
Président
Liva RAOBELINA
Vice Président
Filoha lefitra
Biquet RAJAONAH
Mpitahiry vola
Trésorier
Thierry ANDRIANARISATA
Mpitantsoratra
Secrétaire
Tsitola RABETOKOTANY
Mpitantsoratra
Secrétaire
Vala ANDRIAMBOLOLONA
Mpanolotsaina
Conseiller
Liva RAKOTONDRANAIVO
Mpanolotsaina
Conseiller
Fidy RAKOTOARISOA
Mpanolotsaina
Conseiller
Tina RAKOTOARIVELO