Ny birao am-perin'asa SLK 2022 -2024:

Filoha
Président
Liva RAOBELINA
Mpitahiry vola
Trésorier
Tsitola Rabetokotany
Mpitantsoratra
Secrétaire
Iandry Rakotomalala
Mpanolotsaina
Conseiller
JULLY Ferdinand
Mpanolotsaina
Conseiller
ANDRIAMBOLOLONA Vala Herimanalina