Ny Tantara:

Noforonina tamin'ny 2009 ny sampana Antoko Mpihira raha mbola Fiaraha-mivavaka ny fiangonana.

Historique:

La section chorale a été crée en 2009 , lors de la création de la communauté de prière.

Ny Antom-pisiana:

Fandraisana  anjara amin’ny fanompoam-pivavahana isan'alahady  amin'ny  fitoriana ny filazantsaran'i Jesoa Kristy amin'ny alalan'ny hira.

Fitarihana ireo hira mandritra ny fotoam-pivavahana

Fandraisana anjara amin'ireo hetsika ataon'ny Fiangonana FPMA YF

Fandraisana anjara amin'ireo fotoam-pivavahana sy hetsika ataon'ny sampana iraisana FPMA AMF Nasionaly sy AMF Fafats.

Les missions de la section:

Être au service de la liturgie en prêchant l'évangile du Christ à travers les chants

Accompagner les chants des paroissiens durant les cultes

Participer aux animations des évènements organisés par la FPMA YF

Participer aux événements de la chorale FPMA Nationale et de la chorale FPMA Fafats régionale