Ny birao am-perin’asa AMF 2024 – 2026:

Filoha
Présidente
Bodo RAMIANDRASOA
Filoha mpanampy
Vice Président
Norosoa RASOLDIER
Mpitahiry vola
Trésorière
Landy RAKOTOZAFY
Mpitantsoratra
Secrétaire
Olive RAZAFIMAHARO
Mpanolo-tsaina
Conseillère
Lanto MATON
Mpitarika hira
Chef de Choeur
Andry RABEARISOA et Sylvia RALAIMIRANA