Ny birao am-perin’asa AMF 2022 – 2024:

Filoha
Présidente
Norosoa RASOLDIER
Filoha mpanampy
Vice Président
Hasina RABETOKOTANY
Mpitahiry vola
Trésorière
Tiana WONG
Mpitantsoratra
Secrétaire
Olive RAZAFIMAHARO
Mpanolo-tsaina
Conseillère
Sylvia RALAIMIRANA
Mpitarika hira
Chef de Choeur
Andry RABEARISOA et Sylvia RALAIMIRANA