Ny birao am-perin’asa AMF 2022 – 2023:

Filoha
Présidente
Hasina Rabetokotany
Filoha mpanampy
Vice Président
Tita Rakotosalama
Mpitahiry vola
Trésorière
Nirina Raobelina
Mpitantsoratra
Secrétaire
Bodo Ramiandrasoa
Mpanolo-tsaina
Conseillère
Virginie Ravonintsoa
Mpitarika hira
Chef de Choeur
Andry Rabearisoa