Ny ankehitriny sy ny hetsika ho avy:

> Miisa…. ny mambra ao amin’ny SLK Yvelines Fahazavana ankehitriny.

> Handray anjara amin’ny fankalazana ny fahafolo taonan’ny Yvelines Fahazavana ny SLK mandritran’ny taona 2019.

Le présent et les événements à venir:

> On compte actuellement ….adhérents.

> La SLK Yvelines Fahazavana participera aux différents événements du dixième anniversaire d’Yvelines Fahazavana durant l’année 2019.

> Dimanche de la SLK: 12 mai 2019

> Etude biblique: 28 septembre 2019

Ho an’ANDRIAMANITRA irery ihany anie ny Voninahitra.

 

A DIEU seul la Gloire.