Ny birao am-perin’asa SVK 2022 -2023:

Filoham-boninahitra
Présidente d'honneur
Charlotte Randriamanantena
Filoha
Présidente
Yollande RAKOTOMAMONJY
Filoha mpanampy
Vice présidente
Noro RAMAMONJISOA
Mpitantam-bola
Gestionnaire
Lova RAJAONAH
Mpitahiry vola
Trésorière
Liva RAZAFIMAHARO
Mpitantsoratra
Secrétaire
Lanto MATON
Mpitan-tsoratra
Secrétaire
Hanitra ANDRIAMAMPANDRY
Mpanolotsaina
Conseillère
Hoby RAKOTOSALAMA
Mpanolotsaina
Conseillère
Virginie RAVONONTSOA