Ny birao am-perin’asa SVK 2018-2020:

Filoha
Présidente
Charlotte Randriamanantena
Filoha mpanampy
Vice Présidente
Noro Ramamonjisoa
Mpitahiry vola
Trésorière
Lova Rajaonah
Mpitantam-bola
Gestionnaire
Liva Razafimaharo
Mpitan-tsoratra
Secrétaire
Mamisoa Ramiandrisoa
Mpitantsoratra
Secrétaire
Hanitra Andriamampandry
Mpanolotsaina
Conseillère
Noro Andrianavalona
Mpanolotsaina
Conseillère
Fara Ratre
Mpanolotsaina
Conseillère
Virginie Ravonontsoa
Mpanolotsaina
Conseillère
Zoly Rakotoarivelo