Les membres du bureau de la SA 2020-2021:

Filoha
Présidente
Mamisoa Ramiandrisoa
Filoha mpanampy
Vice Présidente
Hanitra Andriamampandry
Mpitahiry vola
Trésorière
Vanessa Rafiringa
Mpitantsoratra
Secrétaire
Haja Ravaoarisoa
Mpanolotsaina
Conseillère
Hoby Rakotosalama
Mpanolotsaina
Conseillère
Sandra Raveloson

Les moniteurs:

Mpampianatra
Monitrice
Joëlle Rajerison
Mpampianatra
Monitrice
Micky Randrianarijery
Mpiandraikitra
Monitrice
Voahangy Rahonintsoa
Mpiandraikitra ny hira
Responsable chant
Sandra Raveloson
Mpampianatra
Monitrice
Lova Rajaonah
Mpampianatra
Monitrice
Hanitra Andriamampandry
Mpampianatra
Monitrice
Nathalie Ralaison
Mpampianatra
Moniteur
Aina Andrianarisoa